Algemene voorwaarden

Inhoud

 • Partyvision.nl reguleert de communicatie tussen bezoekers onderling of tussen gebruikers maar de diensten niet inhoudelijk.
 • Partyvision.nl  heeft dan ook geen controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de verschillende onderdelen van de dienst. Partyvision.nl is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar gebruikers, waaronder begrepen de bestanden, gegevens en/of materialen die zij op de website van Partyvision.nl beschikbaar stellen. Partyvision.nl geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die door gebruikers beschikbaar worden gesteld.
 • Partyvision.nl streeft ernaar om op of via deze website steeds correcte actuele informatie te geven. Bij de samenstelling van deze internetsite wordt de grootste zorgvuldigheid betracht. Wij kunnen echter niet garanderen, dat de informatie op het moment dat deze wordt ontvangen juist, of niet verouderd is.
 • U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze pagina's. Partyvision.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsite of voor onjuistheden of onvolledigheden.
 • Het is mogelijk via deze internetsite toegang te krijgen tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Partyvision.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.
 • Partyvision.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website partyvision.nl en de diverse onderdelen. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
 • Partyvision.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op de websites van Partyvision.nl. Partyvision.nl behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers of andere derden.

Inschrijven

 • U bent zelf verantwoordelijk voor wat u op onze site publiceert. De registratie van Partyvision is persoonlijk en niet overdraagbaar. Wanneer aan de voorwaarden voor registratie is voldaan, beschikt ieder geregistreerde over een login en wachtwoord. Deze zijn strikt privé en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen worden gedeeld.
 • Partyvision kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een login en/of wachtwoord door een geregistreerde.
 • De geregistreerde is als enige aansprakelijk wanneer deze gegevens door derden worden gebruikt en voor de handelingen of beweringen die via zijn/haar account worden gemaakt, ongeacht of deze al dan niet te goeder trouw zijn.
 • De geregistreerde vrijwaart Partyvision tegen elke vordering van deze aard. Aangezien Partyvision slechts beperkt beschikt over middelen waarmee de identiteit van de geregistreerden kan worden gecontroleerd, is Partyvision niet aansprakelijk wanneer de identiteit van een geregistreerde door iemand anders wordt gebruikt.
 • Als de geregistreerde redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar aanmeldingsgegevens of account door iemand anders worden gebruikt, dient Partyvision onmiddellijk te worden geïnformeerd.
 • Partyvision behoudt zich het recht geregistreerden te weigeren of te verwijderen.
 • Partyvision behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging inschrijvingsvereisten en tarieven die op de site worden aangeboden te wijzigen.
Gebruik van de site
 • Alle informatie die u verstrekt, inclusief foto materiaal, dient eerlijk en waarheidsgetrouw te zijn. 
 • U zal geen virussen, spam berichten, malicious code of andere niet geautoriseerde berichten plaatsen op Partyvision.nl
 • Het zichzelf voordoen als iemand anders (in tekst of in beeldmateriaal) of oneerlijke informatie verstrekken kan zonder waarschuwing directe uitsluiting tot gevolg hebben.
 • U stemt ermee in deze informatie actueel te houden en als uw omstandigheden wijzigen de informatie aan te passen, of bij te werken.
 • Het is toegestaan om adressen van websites (URL’s) in uw bericht op te nemen. Indien u echter naar websites linkt die wettelijke grenzen en/of de grenzen van het fatsoen overschrijden, of die enkel bedoeld zijn voor reclame doeleinden, kan uw bericht worden geweigerd of worden verwijderd.
 • Aanstootgevende gebruikersnamen of namen die tot verwarring kunnen leiden zijn niet toegestaan en zullen worden verwijderd.
 • Alle content kan worden gecontroleerd en eventueel verwijderd.
 • Alle geplaatste content zoals advertenties en evenementen kunnen worden gecontroleerd alvorens ze op de site geplaatst worden. Mocht deze niet gepast zijn voor de website dan kunnen ze worden geweigerd of verwijderd.
 • U zult zicht in uw communicatie geen ongepaste, lasterlijke, beledigende, kwetsende, discriminerende, gewelddadige, louter op seksueel contact berustende of obscene uitspraken doen, die niet passend worden geacht binnen de geest van de service of waarmee de rechten van anderen worden geschonden. Partyvision controleert alle profielen, en zal profielen zonnodig wijzigen, weigeren of verwijderen welke niet beantwoorden aan de geest van de service.
 • U geeft Partyvision.nl non-exclusieve, overdraagbare, sub licentie, royalty vrije, wereldwijde toestemming voor het gebruik van alle content zoals foto's en video's die u plaatst.
 • U stemt ermee in dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor wat u op Partyvision.nl website publiceert.
 • Eventuele kosten en schade kunnen niet op Partyvision.nl verhaald worden.
 • Partyvision onderhoudt en verwerkt informatie om u de service bij uw Party Place te kunnen leveren en om onze services te gebruiken en te verbeteren.
 • Gebruikers die een Party Place bekijken, kunnen informatie over u, waaronder uw foto's, events, video's en locatie gegevens zien.
 • U, als partyvision gebruiker stemt ermee in dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor wat u op onze website publiceert.
 • Wij verkopen, verhuren of delen uw persoonlijke informatie niet aan of met derden, behalve in de speciale gevallen die worden omschreven in het Privacybeleid van Partvision, zoals wanneer dit wettelijk verplicht is.
 • Partvision kan de inhoud bij uw Party Place of van een evenement of fotoalbum controleren als bijvoorbeeld een klacht van een gebruiker wordt ontvangen of als we denken dat de account ons (programma)beleid schendt.
 • U geeft Partyvision.nl non-exclusieve, overdraagbare, sub licentieerbaar, royalty vrije, wereldwijde toestemming voor het gebruik van alle content die u plaatst.
 • U verklaart geen jeugdfotos, groepsfotos, fotos van dieren of fotos van andere mensen dan uzelf te publiceren. Wij behouden ons het recht voor om fotos, animaties of andere afbeeldingen en informatie te weigeren, wijzigen of te verwijderen. U mag alleen een duidelijke profielfoto van uw zelf plaatsen waarop u goed herkenbaar bent.
 • U verklaart met het gebruik van Partyvision het plezier van andere leden niet opzettelijk nadelig te beinvloeden of te storen.
 • Gebruikers mogen reageren op een Party Place; deze opmerkingen kunnen worden bekeken door iedereen die een Party Place bezoekt.
 • Bij het niet houden aan de regels zal uw account geblokkeerd worden.
Erotische oproepen
 • Profielen die zijn gericht op louter seksueel contact zijn niet toegestaan en worden direct verwijderd.
 • Het is niet toegestaan leden van deze site op enigerlei wijze te confronteren met erotische en/of obscene teksten, beelden of geluiden.
 • U verklaart geen foto’s van seksuele aard te publiceren
 • Partyvision controleert alle profielen, en zal profielen zonnodig wijzigen of weigeren die ongepaste uitspraken bevatten. Profielen die niet beantwoorden aan de geest van de service worden verwijderd.
 • Partyvision behoudt zich het recht voor om leden die (een of meerdere) regels overtreden per direct en zonder opgave van redenen de toegang tot de site en andere faciliteiten te ontzeggen, en indien noodzakelijk de benodigde juridische stappen te ondernemen. Dit betekend ook dat deze leden hun lidmaatschap verliezen en er geen compensatie zal zijn van het betaalde lidmaatschap.
Aansprakelijkheid
 • Partyvision.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van Partyvision dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voorzover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
 • Partyvision is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor (gevolg)schade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de diensten die Partyvision verricht en/of jouw gebruik van de website.
Copyright
 • Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van partyvision.nl openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (I) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (II) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (III) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.
 • Niets van wat in deze gebruiksvoorwaarden en/of op de website wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan je te verlenen. Het gebruik dat je mag maken van de Website is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is beschreven.
 • Je verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van Partyvision.nl of derden. Je erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet. Onverminderd het voorgaande, worden de handelingen als beschreven als hierboven tevens beschouwd als een inbreuk op de exclusieve eigendomsrechten van Partyvision.nl op haar computersystemen.
 • Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

 

 

© copyright 2018 Partyvision.nl
Volg ons op Twitter