Disclaimer

Inschrijven

 • U bent zelf verantwoordelijk voor wat u op onze site publiceert. De registratie van Partyvision is persoonlijk en niet overdraagbaar. Wanneer aan de voorwaarden voor registratie is voldaan, beschikt ieder geregistreerde over een login en wachtwoord. Deze zijn strikt privé en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen worden gedeeld.
 • Partyvision kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een login en/of wachtwoord door een geregistreerde.
 • De geregistreerde is als enige aansprakelijk wanneer deze gegevens door derden worden gebruikt en voor de handelingen of beweringen die via zijn/haar account worden gemaakt, ongeacht of deze al dan niet te goeder trouw zijn.
 • De geregistreerde vrijwaart Partyvision tegen elke vordering van deze aard. Aangezien Partyvision slechts beperkt beschikt over middelen waarmee de identiteit van de geregistreerden kan worden gecontroleerd, is Partyvision niet aansprakelijk wanneer de identiteit van een geregistreerde door iemand anders wordt gebruikt.
 • Als de geregistreerde redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar aanmeldingsgegevens of account door iemand anders worden gebruikt, dient Partyvision onmiddellijk te worden geïnformeerd.
 • Partyvision behoudt zich het recht voor geregistreerden te weigeren, hetgeen de aanvrager zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld.
 • Alle geregistreerden worden binnen 48 uur gecontroleerd alvorens ze op de site geplaatst worden, met uitzondering van weekend en feestdagen. Dan zal het iets langer gaan duren.
 • Alle geplaatste advertenties worden binnen 48 uur gecontroleerd alvorens ze op de site geplaatst worden, met uitzondering van weekend en feestdagen.
 • U zult zicht in uw communicatie geen ongepaste, lasterlijke, beledigende, kwetsende, discriminerende, gewelddadige, louter op seksueel contact berustende of obscene uitspraken doen, die niet passend worden geacht binnen de geest van de service of waarmee de rechten van anderen worden geschonden. Partyvision controleert alle profielen, en zal profielen zonnodig wijzigen, weigeren of verwijderen welke niet beantwoorden aan de geest van de service.
 • Partyvision behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging inschrijvingsvereisten en tarieven die op de site worden aangeboden te wijzigen.
Gebruik van de site
 • Alle informatie die u verstrekt, inclusief foto materiaal dient eerlijk en waarheidsgetrouw te zijn. Het zichzelf voordoen als iemand anders (in tekst of in beeldmateriaal) of oneerlijke informatie verstrekken kan zonder waarschuwing directe uitsluiting tot gevolg hebben.
 • U stemt ermee in deze informatie actueel te houden en als uw omstandigheden wijzigen de informatie aan te passen, of bij te werken.
 • Het is toegestaan om adressen van websites (URL’s) in uw bericht op te nemen. Indien u echter naar websites linkt die wettelijke grenzen en/of de grenzen van het fatsoen overschrijden, of die enkel bedoeld zijn voor reclame doeleinden, kan uw bericht worden verwijderd.
 • Aanstootgevende gebruikersnamen of namen die tot verwarring kunnen leiden zijn niet toegestaan en zullen worden verwijderd.
Inhoud
 • Partyvision.nl streeft ernaar om op of via deze website steeds correcte actuele informatie te geven. Bij de samenstelling van deze internetsite wordt de grootste zorgvuldigheid betracht. Wij kunnen echter niet garanderen, dat de informatie op het moment dat deze wordt ontvangen juist, of niet verouderd is.
 • U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze pagina's. Partyvision.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsite of voor onjuistheden of onvolledigheden.
 • Het is mogelijk via deze internetsite toegang te krijgen tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Partyvision.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.
 • Partyvision.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website partyvision.nl en de diverse onderdelen. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
 • Partyvision.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op de websites van Partyvision.nl. Partyvision.nl behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers of andere derden.
Foto's uploaden
 • Partyvision onderhoudt en verwerkt uw foto's en accountinformatie om u, onder andere, de service Party Pics te kunnen leveren en om onze services te gebruiken en te verbeteren.
 • Gebruikers die uw albums bekijken, kunnen informatie over u, waaronder uw foto's, de gebruikersnaam die u heeft geselecteerd en uw gekoppelde galerijen zien. Uw geselecteerde naam wordt weergegeven als onderdeel van de pagina-URL.
 • Partyvision gaat er vanuit dat de foto's ingestuurd zijn door de rechtmatige eigenaren. Indien dit niet het geval is, zal Partyvision.nl per ommegaande overgaan tot verwijderen van de betreffende, met uitsluiting van de inzenders van alle (eventuele) aanspraken op prijzen, winkansen etc. Tevens kan besloten worden de betreffende inzender uit te sluiten van toekomstige medewerking aan de site, danwel rechtstreeks, danwel indirect.
 • Als andere gebruikers u toevoegen aan hun lijst met favorieten, krijgen die gebruikers een melding te zien wanneer u nieuwe foto's uploadt naar een openbaar album. Mensen die de openbare galerijen van deze gebruikers bekijken, zien ook links naar uw openbare galerij in het gedeelte Gekoppelde galerijen op hun pagina's.
 • Gebruikers mogen reageren op uw albums; deze opmerkingen kunnen worden bekeken door iedereen die uw albums bezoekt.
 • Wij verkopen, verhuren of delen uw persoonlijke informatie niet aan of met derden, behalve in de speciale gevallen die worden omschreven in het Privacybeleid van Partvision, zoals wanneer dit wettelijk verplicht is.
 • Partvision kan de inhoud van een niet-vermeld album controleren als een klacht van een gebruiker wordt ontvangen of als we denken dat de account ons Programmabeleid schendt.
 • U stemt ermee in dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor wat u op onze site publiceert
 • U verklaart geen jeugdfotos, groepsfotos, fotos van dieren of fotos van andere mensen dan uzelf te publiceren. Wij behouden ons het recht voor om fotos, animaties of andere afbeeldingen te weigeren, wijzigen of te verwijderen. U mag alleen een duidelijke profielfoto van uw zelf plaatsen waarop u goed herkenbaar bent.
 • U verklaart met het gebruik van Partyvision het plezier van andere leden niet opzettelijk nadelig te beinvloeden of te storen.
 • Bij het niet houden aan de regels zal uw account geblokkeerd worden
Erotische oproepen
 • Profielen die zijn gericht op louter seksueel contact zijn niet toegestaan en worden direct verwijderd.
 • Het is niet toegestaan leden van deze site op enigerlei wijze te confronteren met erotische en/of obscene teksten, beelden of geluiden.
 • U verklaart geen foto’s van seksuele aard te publiceren
 • Partyvision controleert alle profielen, en zal profielen zonnodig wijzigen of weigeren die ongepaste uitspraken bevatten. Profielen die niet beantwoorden aan de geest van de service worden verwijderd.
 • Partyvision behoudt zich het recht voor om leden die (een of meerdere) regels overtreden per direct en zonder opgave van redenen de toegang tot de site en andere faciliteiten te ontzeggen, en indien noodzakelijk de benodigde juridische stappen te ondernemen. Dit betekend ook dat deze leden hun lidmaatschap verliezen en er geen compensatie zal zijn van het betaalde lidmaatschap.
Externe websites
 • Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden.
 • Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Directe/Indirecte schade
 • Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.
 • Partyvision .nl wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van deze informatie door de lezers worden genomen. Partyvision.nl is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van een contractuele daad, nalatigheid of andere daad, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte informatie.
 • Links naar andere websites vanaf Partyvision.nl, verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie.
Copyright
© copyright 2018 Partyvision.nl
Volg ons op Twitter